دبیرخانه

واحد دبیرخانه وظیفه کنترل و بایگانی مدارک و نامه ها و همچنین امور مرتبط با کارگزینی را برعهده دارد.

سرپرست واحد: علیرضا بی نیاز