اداری و مالی

این واحد مسئولیت رسیدگی به امور مالی و حسابداری، نامه نگاری ها و امور مربوط به کارگزینی بر عهده دارد.

سرپرست واحد: سرکار خانم مریم جباری