میزان فطریه و کفاره ماه رمضان در سال ۱۴۰۱

بر اساس اعلام دفتر آیت الله العظمی سیستانی، میزان فطریه و کفاره در سال 1401 از قرار ذیل است:

فطریه آرد (نان): برای هر نفر 40 هزار تومان

فطریه برنج غیر ایرانی: برای هر نفر 60 هزار تومان

فطریه برنج ایرانی برای هر نفر: 225 هزار تومان

کفاره روزه غیرعمد: برای هر روز 8 هزار تومان

کفاره روزه عمد: برای هر روز 480 هزار تومان