1

جلسه تیرماه شورای اداری برگزار شد

جلسه شورای اداری مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، صبح چهارشنبه (25 تیرماه) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، جلسه شورای اداری، صبح چهارشنبه با حضور مسئولین واحدها برگزار شد. در این جلسه جناب آقای محسن تنها (مدیریت مجموعه) با تقدیر از زحمات واحدها، آنها را مانند چرخ های یک سیستم بزرگ تر دانست که در صورت شکستن یکی از آنها، کل سیستم دچار اشکال می شود.

در ادامه سایر واحدها نیز به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در راستای پیشرفت بیشتر مؤسسه پرداختند.