1

سخنی با نیکوکاران گرامی

بسیاری از مددجویان بستری در این مرکز ، توان گفتن کلامی که شایسته این نوعدوستی باشد را ندارند . لیکن به یمن وجود انسانهای خیراندیشی چون شما ، چراغی به دل می افروزند که در تلالو نام انسانیت آشکار میگردد .
بی تردید این کار پر اجر و باارزش شما عزیزان نیکوکار نشان دهنده عظمت و صلابت روح فداکاری شماست که نه تنها  دل افراد نیازمند مقیم و بستری در این مجتمع الهی انسانی را پر از امید میکند ، بلکه ما خدمتگزاران این مرکز را به کار و تلاش بیشتر مشتاق می کند .
با توجه به امارهای ا رائه شده بیش از 2 درصد از جمعیت ایران (حدود 1،400،000 نفر) اختصاص به افرادی دارد که به نحوی با مشکلات ناتوانی ذهنی مواجه اند که بر حسب شدت و ضعف به معلولیت کم توان ذهنی ، تربیت پذیر و پناهگاهی تقسیم گردیده اند که تمامی ایشان نیاز به حمایت داشته اند که نه خود ، که خانواده ایشان نیز در شرایطی نابسامان از بهداشت روانی زندگی می نمایند. بنابراین برای پاسخگوئی به این نیاز که اغلب آنان به علت محدودیت مراکز ، در منازل نگهداری میشوند ، ضرورت ایجاد و توسعه مراکز خصوصی است که بتوان صرفاً بخش اندکی از این معلولیت را تحت پوشش قرار دهد .

حمایت نقدی

# نام بانک نام شعبه شماره حساب
2 سپه پل رومی کد 2232 2232300378810
4 سپه سپه کارت 3336 4329 1011 5892
5 صادرات قلهک کد 107 0102580258006
6 ملت بیمارستان ایرانمهر 1686524487
7 ملی پل رومی کد 1707 0108018623009
8 شهر پل رومی کد 479 700792334198
9 شهر پل رومی کد 479 700793285456