تماس با ما

روابط عمومی

تلفن تماس روابط عمومی:

021-22676072

(7 روز هفته 24 ساعته)

ساعات کار اداری موسسه:

شنبه تا چهارشنبه از 07:00 تا 15:30 و پنجشنبه ها تا 14:00

تلفن تماس واحد مددکاری جهت امور مددجویان:

021-22676073

ساعت ملاقات با مددجویان در مرکز همه روزه از ساعت 08:00 تا 17:00

ساعت حضور جهت انجام مراحل مرخصی مددجو (تحویل از/به مرکز) از شنبه تا پنجشنبه و فقط در ساعات اداری

سامانه پیام کوتاه:

 

ایمیل:

info@mdrtc.ir

اینستاگرام مؤسسه:

 

واتس اپ و تلگرام:

53 81 810 0910

آدرس: 

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، پلاک 1717 – موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران

فرم تماس: 

var gform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filter",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){var t;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){return o.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)return r[0]},removeHook:function(o,n,t,i){var r;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.tag||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});

تماس با ما

document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );