1

مالی و حسابداری

این واحد مسئولیت رسیدگی به امور مالی و حسابداری مؤسسه و همچنین بیمه کارکنان را بر عهده دارد. تنظیم و ارائه مدارک مربوط به مالیات و اظهارنامه مالیاتی از وظایف این واحد به شمار می‌رود.

مسئول واحد مالی: جناب آقای سعید کریمی

مسئول حسابداری: سرکار خانم مریم جباری