مالی و حسابداری

 

این واحد مسئولیت رسیدگی به امور مالی و حسابداری مؤسسه و همچنین بیمه کارکنان را بر عهده دارد. تنظیم و ارائه مدارک مربوط به مالیات و اظهارنامه های مالیاتی از وظایف این واحد به شمار می‌رود.

مدیر واحد مالی: جناب آقای مجتبی تقی زاده