حساب های بانکی

image_print

شماره کارت حساب بانک آینده (اصلی):

۶۳۶۲-۱۴۷۰-۱۰۰۲-۲۳۷۲

شماره شبای حساب بانک آینده:

IR150620000000203029185000

سایر حساب ها:

# نام بانک نام شعبه شماره حساب
۲ سپه پل رومی کد ۲۲۳۲ ۲۲۳۲۳۰۰۳۷۸۸۱۰
۴ سپه سپه کارت
۵ صادرات قلهک کد ۱۰۷ ۰۱۰۲۵۸۰۲۵۸۰۰۶
۶ ملت بیمارستان ایرانمهر ۱۶۸۶۵۲۴۴۸۷
۷ ملی پل رومی کد ۱۷۰۷ ۰۱۰۸۰۱۸۶۲۳۰۰۹
۸ شهر پل رومی کد ۴۷۹ ۷۰۰۷۹۲۳۳۴۱۹۸
۹ شهر پل رومی کد ۴۷۹ ۷۰۰۷۹۳۲۸۵۴۵۶