1

حساب های بانکی

حمایت نقدی

# نام بانک نام شعبه شماره حساب
2 سپه پل رومی کد 2232 2232300378810
4 سپه سپه کارت
5 صادرات قلهک کد 107 0102580258006
6 ملت بیمارستان ایرانمهر 1686524487
7 ملی پل رومی کد 1707 0108018623009
8 شهر پل رومی کد 479 700792334198
9 شهر پل رومی کد 479 700793285456

شماره کارت ۶۳۶۲۱۴۷۰۱۰۰۲۲۳۷۲ بانک آینده