کار درمانی

image_print

واحد کار درمانی با هدف توانبخشی فیزیکی به معلولین ذهنی و ارزیابی وضعیت بدنی هر روزه با مددجویان تمریناتی را انجام می دهد.

مسئول واحد: جناب آقای آزاد توپچی – کارشناس ارشد طب فیزیکی

شرح وظایف کاردرمانگر:

 • ارزیابی و كسب آگاهي از توانايي هاي هرفردو ارائه برنامه توانبخشی زمان بندی شده برای کلیه معلولان ونصب آن دربخش .
 • تشکیل تیم توانبخشی متشکل از نیرو های تخصصی و مراقبتی
 • کاردرمانی امور ذهنی و جسمانی معلولان
 • ارائه آموزش هاي لازم براي دستيابي مجدد به مهارت ها و كسب استقلال فردي
 • تهيه اسپلينت و وسايل كمكي و در صورت عدم امكان، ارجاع به مراكز تخصصي توانبخشي
 • آموزش فعاليت هاي روزمره زندگي
 • آموزش کادر مراقبت درخصوص مشکلات حرکتی معلولان و عوارض و پیامدهای بی حرکتی آنان و نحوه پیشگیری از آن
 • تعیین نحوه و زمان وضعیت دهی و جابجایی معلولان تخت گرا به مراقبین وبیان عوارض وپیامدهای ناشی از بی حرکتی ووضعیت دهی نامناسب اندامها
 • تعیین میزان دامنه حرکتی مجاز برای معلولان و آموزش نحوه انجام آن به مراقب وی و بیان عوارض و پیامد های ناشی از انجام حرکات نامناسب
 • ایجاد حس همکاری معلولان جهت ادامه و پیگیری برنامه کاردرمانی و در صورت لزوم هماهنگی با روانشناس مرکز در این زمینه
 • انجام کار تیمی جهت پیگیری های لازم بمنظور ادامه درمان توانبخشی معلولان
 • شرکت در جلسات تیمی به صورت مرتب و دوره ای برای بررسی وضعیت معلولان
 • برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری روانشناس در ارتباط با ویژگی ها و نیازهای معلولان برای همکاران و خانواده آنان
 • بازی درمانی وآموزش مهارتهای زندگی
 • -بررسی و فراهم سازی زمینه در خانواده برای ترخیص معلولان واجد شرایط باهمکاری مددکاراجتماعی .
 • همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین علایق و فعال سازی افراد معلول ذهنی
 • مستند سازی اقدامات درپرونده توانبخشی
 • مسئولیت انجام امور روانی اجتماعیPSYCHOSOCIAL با دیگر اعضای مرتبط