1

تربیت بدنی

مجموعه اقدامات ورزشی در راستای ایجاد حس همکاری گروهی ،نظم آموزی ، یادگیری مهارت های اجتماعی ،کاهش اختلالات رفتاری و حرکتی،تخلیه هیجانی،دستیابی به آرامش و کاهش فقر حرکتی معلولان بر اساس سطح توانایی آنان ارائه میگردد.

مسئول واحد: جناب آقای رضا درینی – کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی

شرح وظایف:

1- آموزش ورزشی فردی و گروهی معلولان
2- ارزیابی و كسب آگاهي از توانايي هاي هرفرد و ارائه برنامه ورزشی معلولان ونصب آن دربخش 
3- آموزش کادر مراقبت درخصوص مشکلات حرکتی معلولان و عوارض و پیامدهای بی حرکتی آنان و نحوه پیشگیری از آن
4- تعیین میزان دامنه حرکتی مجاز برای معلولان با همکاری کاردرمانگر ویا فیزیوتراپیست مرکز
5- ایجاد حس همکاری معلولان جهت ادامه و پیگیری برنامه های ورزشی با هماهنگی با روانشناس مرکز در این زمینه
6- همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین علایق و فعال سازی افراد معلول ذهنی
7- تشکیل تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات و جشنواره ها
8- مستندسازی اقدامات انجام شده در پرونده توانبخشی
9- همکاری با مسئول تغذیه جهت تنظیم کالری مصرفی معلولین
10- برگزاری ورزش های صبحگاهی 
11- تدارک اردوهای ورزشی ویژه معلولین