مدیریت

image_print
riasat
مدیرعامل

مدیریت موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران، محور هماهنگی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف نگهداری، توانبخشی، آموزشی، حمایتی، بهداشت و درمان و تغذیه مددجویان بوده که بنا بر اهداف و سیاست های سازمانی و با توجه به اساسنامه و درایت هیئت مدیره، نقش اصلی در اجرای  تعهدات محوله از سوی هیئت مدیره را عهده دار می باشد. جناب آقای سپهر قدوسی هم اکنون به عنوان مدیرعامل، در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به ایشان تفویض شده است، نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف این مرکز حق امضاء دارند.

مدیرعامل: جناب آقای سپهر قدوسی