مدیریت

image_print

مدیریت درموسسه معلولین ذهنی ، محورهماهنگی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف نگهداری، توانبخشی، آموزشی، حمایتی، بهداشت ودرمان وتغذیه مددجویان بوده که بنابراهداف و سیاست های سازمانی و با توجه به اساسنامه و درایت هیئت مدیره، نقش اصلی دراجرای  تعهدات محوله را عهده دارمی باشد. جناب آقای محسن تنها که هم اکنون بعنوان مدیر، مسئولیت اجرای وظایف محوله راعهده دار می باشند.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره: جناب آقای محسن تنها

معاون: جناب آقای مصطفی جراحی