مدیریت

image_print
riasat
ریاست

مدیریت موسسه معلولین ذهنی ، محورهماهنگی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف نگهداری، توانبخشی، آموزشی، حمایتی، بهداشت ودرمان و تغذیه مددجویان بوده که بنابراهداف و سیاست های سازمانی و با توجه به اساسنامه و درایت هیئت مدیره، نقش اصلی در اجرای  تعهدات محوله از سوی هیئت مدیره را عهده دارمی باشد. جناب آقای سپهر قدوسی هم اکنون به عنوان مدیرعامل، در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به ایشان تفویض شده است، نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف این مرکز حق امضاء دارند.

مدیرعامل: جناب آقای سپهر قدوسی

مسئول فنی: جناب آقای مصطفی جراحی