مدیریت

image_print

مدیریت موسسه معلولین ذهنی ، محورهماهنگی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف نگهداری، توانبخشی، آموزشی، حمایتی، بهداشت ودرمان و تغذیه مددجویان بوده که بنابراهداف و سیاست های سازمانی و با توجه به اساسنامه و درایت هیئت مدیره، نقش اصلی در اجرای  تعهدات محوله از سوی هیئت مدیره را عهده دارمی باشد. جناب آقای محسن تنها هم اکنون بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرائی مؤسسه محسوب می‌شوند و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به ایشان تفویض شده است، نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف این مرکز حق امضاء دارند. ایشان همچنین مسئول فنی مؤسسه نیز هستند و با دقت بالا، شخصاً کلیه امور جاری این مرکز را تحت نظارت دارند.

مدیرعامل: جناب آقای محسن تنها

قائم مقام: جناب آقای مصطفی جراحی