اداری و مالی

image_print

این واحد مسئولیت رسیدگی به امور مالی و حسابداری، نامه نگاری ها و امور مربوط به کارگزینی بر عهده دارد.

مسئول واحد: سرکار خانم مریم جباری