تربیت بدنی

image_print

مجموعه اقدامات ورزشی در راستای ایجاد حس همکاری گروهی ،نظم آموزی ، یادگیری مهارت های اجتماعی ،کاهش اختلالات رفتاری و حرکتی،تخلیه هیجانی،دستیابی به آرامش و کاهش فقر حرکتی معلولان بر اساس سطح توانایی آنان ارائه میگردد.

مسئول واحد: جناب آقای رضا درینی – کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی

شرح وظایف:

۱- آموزش ورزشی فردی و گروهی معلولان
۲- ارزیابی و كسب آگاهي از توانايي هاي هرفرد و ارائه برنامه ورزشی معلولان ونصب آن دربخش 
۳- آموزش کادر مراقبت درخصوص مشکلات حرکتی معلولان و عوارض و پیامدهای بی حرکتی آنان و نحوه پیشگیری از آن
۴- تعیین میزان دامنه حرکتی مجاز برای معلولان با همکاری کاردرمانگر ویا فیزیوتراپیست مرکز
۵- ایجاد حس همکاری معلولان جهت ادامه و پیگیری برنامه های ورزشی با هماهنگی با روانشناس مرکز در این زمینه
۶- همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین علایق و فعال سازی افراد معلول ذهنی
۷- تشکیل تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات و جشنواره ها
۸- مستندسازی اقدامات انجام شده در پرونده توانبخشی
۹- همکاری با مسئول تغذیه جهت تنظیم کالری مصرفی معلولین
۱۰- برگزاری ورزش های صبحگاهی 
۱۱- تدارک اردوهای ورزشی ویژه معلولین