امور اداری

image_print

واحد اداری کلیه امور مربوط به کارگزینی و استخدام اولیه کارکنان و ارتباط با ارگان های ناظر بر مؤسسه را بر عهده دارد. برگزاری انتخابات سالانه و امور مرتبط با ثبت شرکت ها نیز از وظایف واحد اداری می باشد. مسئولیت دفتر مدیرعامل نیز با کارشناس واحد اداری بوده که  کلیه مراجعات به حوزه مدیریت را هماهنگ می‌نماید.

دبیرخانه نیز ذیل واحد اداری، عهده دار تهیه، کنترل و بایگانی مدارک و نامه ها است.

کارشناس واحد: جناب آقای علیرضا بی نیاز ساریخان بگلو