درخواست بازدید

image_print

در صورتی که تمایل به بازدید فردی یا گروهی از مؤسسه را دارید و یا قصد برگزاری برنامه یا مراسمی برای مددجویان مؤسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی تهران دارید، فرم زیر را تکمیل فرمائید.

فرم درخواست بازدید یا برگزاری مراسم

تاریخ تولد(Required)
تاریخ پیشنهادی شما برای بازدید
ساعت پیشنهادی شما برای بازدید
:
بازدید گروهی
موافقت‌نامه(Required)
شما با انتخاب این گزینه تعهد می دهید که خودتان و تمامی افراد همراه شما، در مدت حضور در مؤسسه از قوانین این مجموعه پیروی نمائید.