روانشناسی و مشاوره

image_print

با توجه به نیازهای ویژه توان خواهان ذهنی، حضور کارشناسان روانشناسی و مشاوره در مراکز نگهداری و توانبخشی، امری ضروری است. روانشناس تلاش می کند در حیطه های گوناگون سلامت روانی از جمله بهبود خودانگاره و عزت نفس مددجویان، ارتباط صحیح و مؤثر با افراد و در نهایت کسب استقلال و پذیرش خود به عنوان عضوی از جامعه عمل کند. در کنار ارائه خدمات به مددجویان با خانواده های آنان در تماس است و در صورت نیاز برای حل مشکلات از رویکردهای مختلف درمانی استفاده می کند. با توجه به شرایط خاصی که با وجود فرد استثنائی در محیط خانه به وجود می آید، تحمل فشارها و مسائل ناشی از آن با حضور یک روانشناس و استفاده از راهکارهای علمی و کاربردی راحت تر خواهد شد.

کارشناس واحد: سرکار خانم زینب جعفری- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

———-

شرح وظایف روانشناس:

 • تشکیل پرونده روانشناسی
 • ارزیابی هوش به کمک تست های مربوطه و ثبت نتایج در پرونده روانشناسی
 • مشاوره با فرد معلول و خانواده وی
 • ایفای نقش تسهیل گری با همکاری مددکار مرکز در ایجاد ارتباط مستمر بین خانواده و مرکز نگهداری
 • حضور مؤثر در تیم توانبخشی مرکز در خصوص ارزیابی دوره ای وضعیت روانی فرد
 • حضور در پذیرش اولیه معلول و تشریح شرایط مرکز برای فرد معلول و خانواده جهت پذیرش شرایط جدید
 • کنترل اختلالات روانی و رفتاری معلولان و ارجاع صحیح آنان در صورت لزوم
 • آموزش به پرسنل مرکز در خصوص شیوه برقراری ارتباط با فرد معلول ذهنی بر اساس ویژگی روانشناختی آنان مانند نقایص حسی یا مشکلات عاطفی
 • همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین علایق و فعال سازی افراد معلول ذهنی
 • غربالگری و دسته بندی معلولان ذهنی بر اساس شرایط هوشی و روانی آنها
 • مستندسازی اقدامات در پرونده توانبخشی
 • انجام کار تیمی جهت پیگیری های لازم به منظور ادامه درمان توانبخشی معلولان